Logo
Loading...

Regulamin

 

REGULAMIN
„SYSTEMU INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO”

dalej „Regulamin”

 1. Warunkiem skorzystania z „Systemu Internetowej Sprzedaży Biletów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego”(dalej „System”) jest:

  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Gdańskim Teatrem Szekspirowskim z siedzibą w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1 (dalej „Teatr”), Organizatorem wydarzeń;

  2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu biletów na stronie www.bilety.teatrszekspirowski.pl:

  a) przed dokonaniem transakcji zakupu, Kupujący musi wypełnić formularz, w którym podaje swoje dane osobowe lub zarejestrować się w systemie sprzedaży biletów on-line,
  b) dokonać wyboru wydarzenia, terminu i ilości biletów,
  c) sprawdzić dane oraz potwierdzić wysłanie zamówienia,
  d) opłacić zamówienie przez system płatności Przelewy24,
  e) wydrukować bilet internetowy na białym papierze lub zapisać plik PDF z biletem na urządzeniu mobilnym,
  f) warunkiem koniecznym wejścia na widownię jest posiadanie wydrukowanego biletu lub pliku PDF z biletem na urządzeniu mobilnym i okazanie go do kontroli.
 2. Po dokonaniu wyboru biletów z oferty serwisu, Kupujący zostanie przekierowany na bezpieczną stronę systemu płatności Przelewy24, gdzie należy wybrać sposób płatności. Płatności obsługiwane są za pomocą przelewów elektronicznych oraz kart płatniczych. Po upływie 30 minut, nieopłacona rezerwacja jest anulowana. Przed podaniem danych do przelewu elektronicznego lub numeru karty płatniczej, Kupujący zobowiązany jest upewnić się, że znajduje się na stronach serwisu internetowego systemu płatności Przelewy24 oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://"). Teatr nie odpowiada za skutki podania danych do przelewu lub numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przeprowadzonych na stronie internetowej systemu płatności Przelewy24 firmy PayPro S.A. odpowiada firma PayPro S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.
 3. W przypadku nieudanej transakcji, miejsca zostają zablokowane na 30 minut. Natomiast po udanej transakcji, a nie otrzymaniu biletu internetowego prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widza, na adres e-mail: bow@teatrszekspirowski.pl.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego, winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć opcję jej wystawienia podczas składania zamówienia. Aby otrzymać fakturę VAT z paragonu, należy przesłać prośbę na adres e-mail: bow@teatrszekspirowski.pl, podając dane Kupującego, numer zamówienia oraz numer paragonu.
 6. Poprzez rejestrację w Systemie, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Teatr, celem realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz innych czynności niezbędnych do funkcjonowania Systemu. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również, za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe, do przetwarzania danych osobowych przez Teatr w celach marketingowych i reklamowych oraz do otrzymywana informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Zachowane będą zasady określone w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Teatr.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 9. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.teatrszekspirowski.pl
 10. System umożliwia zakup biletu najpóźniej 4 godziny przed spektaklem. W terminie krótszym niż 4 godziny, zapraszamy do kasy biletowej Teatru. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyny.
 11. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem Systemu nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Teatru.
 12. Bilety promocyjne można zakupić tylko w kasie biletowej Teatru. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, nauczycielom, emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię. Kupujący winien udać się do kasy biletowej Teatru i uiścić dopłatę.
 13. W ramach zakupu biletów przeznaczonych dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19 (udostępnionych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów). Kupujący oświadcza, że zakupiony bilet zostanie wykorzystany przez osobę w pełni zaszczepioną przeciw COVID-19 (osobę, która otrzymała obie dawki szczepionki dwudawkowej lub jedną dawkę szczepionki jednodawkowej, szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej). Każda osoba chcąca wykorzystać bilet zakupiony w puli biletów dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 będzie musiała okazać certyfikat potwierdzający szczepienie, wraz z dokumentem tożsamości (w przypadku certyfikatów pozbawionych zdjęcia osoby zaszczepionej). Nieokazanie takiego certyfikatu (wraz z – w miarę potrzeby – dokumentem tożsamości) uniemożliwia wykorzystanie biletu zakupionego w ramach puli biletów dla osób w pełni zaszczepionych. Dokonując zakupu biletu Kupujący wyraża zgodę na wyżej wskazane warunki, jak również przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niespełnienia przez niego wyżej wskazanych warunków umowa zawarta przez niego z Teatrem poprzez zakup biletu ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 14. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 15. Zwroty i zamiany biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu w przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany repertuaru dokonywane są na konto, z którego realizowane były zapłaty, w przypadku kart, zwrot następuje na rachunek tej karty w następnym dniu po odwołaniu spektaklu bądź wprowadzeniu zmiany w repertuarze.
 16. Bilety internetowe nie mogą być kopiowane ani przerabiane.
 17. Informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne publikowane są na stronie www.teatrszekspirowski.pl
 18. Bilety można zwrócić najpóźniej 3 dni przed planowanym wydarzeniem. Zwrotu można dokonać, przesyłając e-mail realizacji zamówienia (wraz z załącznikami – paragonem i biletami) na adres e-mail: bow@teatrszekspirowski.pl. Pieniądze przesyłane są na konto, z którego dokonano zakupu.
 19. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na widownię. W takim przypadku również nie przysługuje zwrot ani zamiana biletów.
 20. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

', '

THE REGULATIONS

OF “THE GDAŃSK SHAKESPEARE THEATRE

ONLINE TICKET SALE SYSTEM”- hereinafter “the Regulations”

 

1. The condition of using the "The Gdańsk Shakespeare Theatre Online Ticket Sale System” (hereinafter “the "System") is:

 1) accepting these Regulations, which is also a declaration of will and constitutes a legal commitment between the Buyer and the Gdańsk Shakespeare Theatre based in Gdańsk, Bogusławskiego Street 1 (hereinafter “the Theatre"), NIP 5833013408, REGON 220561538, the Organizer of the events;

2) the completion of the required procedures of making reservations and purchasing tickets on the www.bilety.teatrszekspirowski.pl website.

a) before making a purchase the Buyer must fill out a form, specifying his/her personal data or register in the online ticket sale system,

       b) select an event, a date and quantity of tickets,

c) check the data and confirm sending the order,

d) pay for the order via Przelewy24 payment system,

e) print the online ticket on white paper,

f) having a printed ticket and showing it to control is a necessary condition for entering the auditorium.

2. After selecting tickets from the website’s offer, the Buyer will be redirected to a secure website of the Przelewy24 payment system, where he/she should choose the payment method. Payments are handled by electronic transfers and credit cards. The unpaid reservation is cancelled after 30 minutes. Before submitting bank transfer details or the credit card number, the Buyer is obliged to make sure that he/she is on the Przelewy24 payment system website and that the connection is encrypted (the website address should start with "https: //"). The Theatre is not responsible for any consequences of submitting the bank transfer details or the credit card number on other websites. PayPro S.A., in accordance with its regulations, is responsible for implementation and security of the transactions completed on the PayPro S.A. Przelewy24 payment system website.

3. In the event of an unsuccessful transaction, seats are blocked for 30 minutes. However, in the case of a successful transaction and not receiving an online ticket, please contact the Customer Service via the following e-mail address: bow@teatrszekspirowski.pl.

4. Ticket prices are given in Polish zloty (PLN) and include VAT. Persons making the payment via a foreign bank should take into account banking intermediation costs, as only full payment within the prescribed period guarantees completion of the order by the theatre.

5. To receive a VAT invoice it is necessary to select the option of its issuing when placing the order. To receive an invoice with a receipt, a request containing the Buyer’s data, the order number and receipt number should be sent to the following e-mail address: bow@teatrszekspirowski.pl.

6. By registering in the System, the Buyer agrees to the storage and processing of personal data by the Theatre, the purpose being the completion of the order, the necessary contact with the Buyer, and other activities necessary for the functioning of the System. Any personal data received by the Theatre as part of the ticket sale are used for the performance of the tickets sale agreement, as well as, with the consent of the person that provides the personal data, processing of the personal data by the Theatre for marketing and advertising purposes, and receiving commercial information via e-mail to the address indicated. The provisions specified in the Act on the Protection of Personal Data (Journal of Laws, 2002, No. 101, item 926, as amended) and the Act of 18 July, 2002 on Providing Services by Electronic Means (Journal of Laws, 2002, No. 144, item 1204) shall be retained. The received personal data shall not be released to third parties. Any person providing his/her personal data has the right to access, as well as correct and update them under the conditions set out in the abovementioned Act on the Protection of Personal Data. The Theatre is the personal data controller.

7. The Theatre is not responsible for the consequences of providing false or misleading data in the order form.

8. The Theatre is not responsible for any data transmission interference during making a purchase.

9. The Buyer can at any time check the status of his/her order by logging in on the www.bilety.teatrszekspirowski.pl website.

10. The System allows purchasing a ticket at the latest 4 hours before the performance. Please come to the Theatre box office within less than 4 hours to the performance. The Theatre reserves the right to complete the online ticket sale at any time without giving any reason.

11. The inability to purchase a ticket via the System does not mean lack of tickets in the Theatre box office.

12. Promotional tickets can be purchased only at the Theatre box office. Discount tickets are available for school children, students, teachers, pensioners and disabled people. Discount tickets without the documentation that certifies the right to the discount shall not entitle to enter the auditorium. The Buyer should go to the box office and pay a supplement.

13. The Theatre reserves the right to make changes in the repertoire.

14. Tickets purchased via the System can be returned or exchanged only in the case of performance cancellation or changes in the repertoire. In such case, the reimbursement for the ticket purchased via the System is made to the account from which the transaction was completed. In the case of cards, the reimbursement is made to the card account on the following day after the performance cancellation or the change in the repertoire.

15. Online tickets may not be copied or tampered with.

16. Information on the repertoire, stages, prices, discounts, special offers, opening hours of box offices, and other are published on the www.teatrszekspirowski.pl website.

17. Tickets can be returned 3 days before the planned event at the latest. Reimbursement can be made by sending the order realisation e-mail (including the attachments – the receipt and the tickets) to the following address: bow@teatrszekspirowski.pl. The money will be transferred to the account from which the purchase was made.

18. Those who arrive late will not be allowed to enter the auditorium. In such case, refunds and ticket exchange shall not be possible.

19. Pursuant to the Ordinance of the Minister of Finance of 26 July 2010, the ticket sale in terms of order and payment via the Internet is not subject to fiscalization, therefore the Buyer does not receive a fiscal receipt.

', ' REGULAMIN „SYSTEMU INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO” – dalej „Regulamin”Warunkiem skorzystania z „Systemu Internetowej Sprzedaży Biletów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego”(dalej „System”) jest:1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Gdańskim Teatrem Szekspirowskim z siedzibą w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1 (dalej „Teatr”), Organizatorem wydarzeń;2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu biletów na stronie www.bilety.teatrszekspirowski.pl:a) przed dokonaniem transakcji zakupu, Kupujący musi wypełnić formularz, w którym podaje swoje dane osobowe lub zarejestrować się w systemie sprzedaży biletów on-line,b) dokonać wyboru wydarzenia, terminu i ilości biletów,c) sprawdzić dane oraz potwierdzić wysłanie zamówienia,d) opłacić zamówienie przez system płatności Przelewy24,e) wydrukować bilet internetowy na białym papierze lub zapisać plik PDF z biletem na urządzeniu mobilnym,f) warunkiem koniecznym wejścia na widownię jest posiadanie wydrukowanego biletu lub pliku PDF z biletem na urządzeniu mobilnym i okazanie go do kontroli.Po dokonaniu wyboru biletów z oferty serwisu, Kupujący zostanie przekierowany na bezpieczną stronę systemu płatności Przelewy24, gdzie należy wybrać sposób płatności. Płatności obsługiwane są za pomocą przelewów elektronicznych oraz kart płatniczych. Po upływie 30 minut, nieopłacona rezerwacja jest anulowana. Przed podaniem danych do przelewu elektronicznego lub numeru karty płatniczej, Kupujący zobowiązany jest upewnić się, że znajduje się na stronach serwisu internetowego systemu płatności Przelewy24 oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://"). Teatr nie odpowiada za skutki podania danych do przelewu lub numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przeprowadzonych na stronie internetowej systemu płatności Przelewy24 firmy PayPro S.A. odpowiada firma PayPro S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.W przypadku nieudanej transakcji, miejsca zostają zablokowane na 30 minut. Natomiast po udanej transakcji, a nie otrzymaniu biletu internetowego prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widza, na adres e-mail: bow@teatrszekspirowski.pl.Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego, winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć opcję jej wystawienia podczas składania zamówienia. Aby otrzymać fakturę VAT z paragonu, należy przesłać prośbę na adres e-mail: bow@teatrszekspirowski.pl, podając dane Kupującego, numer zamówienia oraz numer paragonu.Poprzez rejestrację w Systemie, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Teatr, celem realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz innych czynności niezbędnych do funkcjonowania Systemu. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również, za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe, do przetwarzania danych osobowych przez Teatr w celach marketingowych i reklamowych oraz do otrzymywana informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Zachowane będą zasady określone w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Teatr.Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.teatrszekspirowski.plSystem umożliwia zakup biletu najpóźniej 4 godziny przed spektaklem. W terminie krótszym niż 4 godziny, zapraszamy do kasy biletowej Teatru. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyny.Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem Systemu nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Teatru.Bilety promocyjne można zakupić tylko w kasie biletowej Teatru. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, nauczycielom, emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię. Kupujący winien udać się do kasy biletowej Teatru i uiścić dopłatę.W ramach zakupu biletów przeznaczonych dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19 (udostępnionych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów). Kupujący oświadcza, że zakupiony bilet zostanie wykorzystany przez osobę w pełni zaszczepioną przeciw COVID-19 (osobę, która otrzymała obie dawki szczepionki dwudawkowej lub jedną dawkę szczepionki jednodawkowej, szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej). Każda osoba chcąca wykorzystać bilet zakupiony w puli biletów dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 będzie musiała okazać certyfikat potwierdzający szczepienie, wraz z dokumentem tożsamości (w przypadku certyfikatów pozbawionych zdjęcia osoby zaszczepionej). Nieokazanie takiego certyfikatu (wraz z – w miarę potrzeby – dokumentem tożsamości) uniemożliwia wykorzystanie biletu zakupionego w ramach puli biletów dla osób w pełni zaszczepionych. Dokonując zakupu biletu Kupujący wyraża zgodę na wyżej wskazane warunki, jak również przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niespełnienia przez niego wyżej wskazanych warunków umowa zawarta przez niego z Teatrem poprzez zakup biletu ulega automatycznemu rozwiązaniu.Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.Zwroty i zamiany biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu w przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany repertuaru dokonywane są na konto, z którego realizowane były zapłaty, w przypadku kart, zwrot następuje na rachunek tej karty w następnym dniu po odwołaniu spektaklu bądź wprowadzeniu zmiany w repertuarze.Bilety internetowe nie mogą być kopiowane ani przerabiane.Informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne publikowane są na stronie www.teatrszekspirowski.plBilety można zwrócić najpóźniej 3 dni przed planowanym wydarzeniem. Zwrotu można dokonać, przesyłając e-mail realizacji zamówienia (wraz z załącznikami – paragonem i biletami) na adres e-mail: bow@teatrszekspirowski.pl. Pieniądze przesyłane są na konto, z którego dokonano zakupu.Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na widownię. W takim przypadku również nie przysługuje zwrot ani zamiana biletów.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. ', 'THE REGULATIONS OF “THE GDAŃSK SHAKESPEARE THEATREONLINE TICKET SALE SYSTEM”- hereinafter “the Regulations” 1. The condition of using the "The Gdańsk Shakespeare Theatre Online Ticket Sale System” (hereinafter “the "System") is: 1) accepting these Regulations, which is also a declaration of will and constitutes a legal commitment between the Buyer and the Gdańsk Shakespeare Theatre based in Gdańsk, Bogusławskiego Street 1 (hereinafter “the Theatre"), NIP 5833013408, REGON 220561538, the Organizer of the events;2) the completion of the required procedures of making reservations and purchasing tickets on the www.bilety.teatrszekspirowski.pl website.a) before making a purchase the Buyer must fill out a form, specifying his/her personal data or register in the online ticket sale system,       b) select an event, a date and quantity of tickets,c) check the data and confirm sending the order,d) pay for the order via Przelewy24 payment system,e) print the online ticket on white paper,f) having a printed ticket and showing it to control is a necessary condition for entering the auditorium.2. After selecting tickets from the website’s offer, the Buyer will be redirected to a secure website of the Przelewy24 payment system, where he/she should choose the payment method. Payments are handled by electronic transfers and credit cards. The unpaid reservation is cancelled after 30 minutes. Before submitting bank transfer details or the credit card number, the Buyer is obliged to make sure that he/she is on the Przelewy24 payment system website and that the connection is encrypted (the website address should start with "https: //"). The Theatre is not responsible for any consequences of submitting the bank transfer details or the credit card number on other websites. PayPro S.A., in accordance with its regulations, is responsible for implementation and security of the transactions completed on the PayPro S.A. Przelewy24 payment system website.3. In the event of an unsuccessful transaction, seats are blocked for 30 minutes. However, in the case of a successful transaction and not receiving an online ticket, please contact the Customer Service via the following e-mail address: bow@teatrszekspirowski.pl.4. Ticket prices are given in Polish zloty (PLN) and include VAT. Persons making the payment via a foreign bank should take into account banking intermediation costs, as only full payment within the prescribed period guarantees completion of the order by the theatre.5. To receive a VAT invoice it is necessary to select the option of its issuing when placing the order. To receive an invoice with a receipt, a request containing the Buyer’s data, the order number and receipt number should be sent to the following e-mail address: bow@teatrszekspirowski.pl.6. By registering in the System, the Buyer agrees to the storage and processing of personal data by the Theatre, the purpose being the completion of the order, the necessary contact with the Buyer, and other activities necessary for the functioning of the System. Any personal data received by the Theatre as part of the ticket sale are used for the performance of the tickets sale agreement, as well as, with the consent of the person that provides the personal data, processing of the personal data by the Theatre for marketing and advertising purposes, and receiving commercial information via e-mail to the address indicated. The provisions specified in the Act on the Protection of Personal Data (Journal of Laws, 2002, No. 101, item 926, as amended) and the Act of 18 July, 2002 on Providing Services by Electronic Means (Journal of Laws, 2002, No. 144, item 1204) shall be retained. The received personal data shall not be released to third parties. Any person providing his/her personal data has the right to access, as well as correct and update them under the conditions set out in the abovementioned Act on the Protection of Personal Data. The Theatre is the personal data controller.7. The Theatre is not responsible for the consequences of providing false or misleading data in the order form.8. The Theatre is not responsible for any data transmission interference during making a purchase.9. The Buyer can at any time check the status of his/her order by logging in on the www.bilety.teatrszekspirowski.pl website.10. The System allows purchasing a ticket at the latest 4 hours before the performance. Please come to the Theatre box office within less than 4 hours to the performance. The Theatre reserves the right to complete the online ticket sale at any time without giving any reason.11. The inability to purchase a ticket via the System does not mean lack of tickets in the Theatre box office.12. Promotional tickets can be purchased only at the Theatre box office. Discount tickets are available for school children, students, teachers, pensioners and disabled people. Discount tickets without the documentation that certifies the right to the discount shall not entitle to enter the auditorium. The Buyer should go to the box office and pay a supplement.13. The Theatre reserves the right to make changes in the repertoire.14. Tickets purchased via the System can be returned or exchanged only in the case of performance cancellation or changes in the repertoire. In such case, the reimbursement for the ticket purchased via the System is made to the account from which the transaction was completed. In the case of cards, the reimbursement is made to the card account on the following day after the performance cancellation or the change in the repertoire.15. Online tickets may not be copied or tampered with.16. Information on the repertoire, stages, prices, discounts, special offers, opening hours of box offices, and other are published on the www.teatrszekspirowski.pl website.17. Tickets can be returned 3 days before the planned event at the latest. Reimbursement can be made by sending the order realisation e-mail (including the attachments – the receipt and the tickets) to the following address: bow@teatrszekspirowski.pl. The money will be transferred to the account from which the purchase was made.18. Those who arrive late will not be allowed to enter the auditorium. In such case, refunds and ticket exchange shall not be possible.19. Pursuant to the Ordinance of the Minister of Finance of 26 July 2010, the ticket sale in terms of order and payment via the Internet is not subject to fiscalization, therefore the Buyer does not receive a fiscal receipt.